Comments

  1. Nam Phi :

    Mình nghĩ đây là 1 cách. Mình thì trực tiếp chỉnh sửa file css trong thư mục wp-admin/css luôn cho khỏe 😀

Gửi bình luận

Lưu ý: Không sử dụng keyword để thay cho tên của bạn, hãy sử dụng tên thật. Cảm ơn bạn đã tham gia bình luận trên blog!